Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

Velký objem práce přesčas, podání výpovědi v rozporu se zákonem nebo nerespektování důvodů výpovědi stanovených zákonem patří k nejčastějším chybám, kterých se zaměstnavatelé ve vztahu ke svým pracovníkům dopouští. Stejně jako zaměstnavatelé mají i zaměstnanci ze zákona uloženy práva i povinnosti. A co vy, znáte je?

Změny platné od 1. 1. 2014

Už celý rok fungují některé body zákoníku práce jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Nyní už například není možné uzavřít pracovní poměr s osobou, která ještě nedokončila základní školu. Začal existovat pojem dohoda o přijetí, což je vlastně příslib zaměstnání uzavřen smlouvou o smlouvě budoucí. Dále neplatí ústní a nesrozumitelné výpovědi, náhrada mzdy v době nemoci se vyplácí jen do 14. dne a srážky ze mzdy jsou upraveny přísněji. Ze změn v zákoníku vyplývá také větší odpovědnost pro manažery a další bod upravuje předsmluvní informační povinnost, která reaguje především na lži při pohovorech.

Zaměstnavatel má povinnost

 • zajistit zaměstnanci práci, která odpovídá jeho schopnostem a zdravotnímu stavu
 • seznámit zaměstnance s kategorií, do které jeho práci zařadil
 • zařídit, aby práce upravené zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci s odpovídající způsobilostí
 • sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou tyto služby poskytnuty
 • seznámit zaměstnance s pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • umožnit zaměstnanci nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci
 • používat takový způsob odměňování prací, který nevede při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

Zaměstnanec má povinnost

 • plnit pokyny nadřízených, vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci
 • držet se při práci předem stanovených pracovních postupů, používat k tomu určené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní pomůcky a ochranná zařízení
 • využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly
 • řádně hospodařit s prostředky zaměstnavatele a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím
 • dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, a pokud možno i o bezpečnost ostatních pracovníků
 • dodržovat pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době, a to i mimo pracoviště zaměstnavatele
 • oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, případně se na jejich odstranění v rámci možností podílet
 • oznámit pracovní úraz nadřízenému

Zákoník práce pro rok 2015

Přesné znění pozměněných bodů v Zákoníku práce platném od 1. 1. 2015 ještě není známo. Nový rok ale samozřejmě jisté úpravy přinese. Zatím se dá alespoň uvést, že se změny dotknou například oblastí, jako je odstupné, odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo nejčastější chyby, ke kterým docházelo po 1. 1. 2014. Nově bude Zákoník řešit i kurzarbeit a nárok zaměstnance na částečný úvazek. Podrobné a úplné znění povinností zaměstnance i zaměstnavatele hledejte v Zákoníku práce, část 5, hlava II.