Získejte výhodu poznáním národní mentality zahraničního obchodního partnera

V době velké konkurence a provázanosti jednotlivých trhů jsou si firmy vědomé významu spolupráce s obchodníky z celého světa. Při jednání o nové zakázce si přitom už nevystačí pouze se znalostí cizích jazyků. Výhodnou pozici lze získat pečlivou přípravou a znalostí obchodních zvyklostí platných v dané zemi. Předpokladem k úspěšnému absolvování jednání s představiteli zahraniční společnosti je respektování specifik národní mentality. Podívejte se na zvláštnosti v obchodních zvycích, které uvádíme na nejvýraznějších příkladech zahraničního obchodu.

Zásady dobrého obchodníka

Vědomí základních odchylek v byznysu Vašeho zahraničního partnera by se mělo odrazit v opatření při společných jednáních. Strategií každé ambiciózní firmy by mělo být přizpůsobení se obchodním zvyklostem druhé strany. V krajním případě by mělo dojít alespoň k minimalizaci škod způsobených chováním a postupům neslučitelným se smýšlením zahraničních společníků.

Pod pojem mentalita spadá:

– způsob myšlení
– historické souvislosti (náboženství, tradice)
– obecné i obchodní zvyklosti
– politický, právní, vzdělávací systém

Japonce obdarujte

Před pracovním setkáním (zvláště tom prvním) byste se měli připravit na několik specialit v obchodním styku se zástupci ostrovní země. Zásadní je vyvarovat se jakéhokoli tělesného kontaktu. K vyjádření pozdravu a úcty slouží úklona a představení všech přítomných. Etiketa má v Japonsku větší význam, než kdekoli jinde na světě. Z praktického hlediska nespoléhejte na jejich tlumočníky do angličtiny a zajistěte si rovnou vlastního se znalostí japonštiny. Vizitky a všechny materiály mějte připravené v jejich rodném jazyce i v angličtině. Připravte se také na to, že rozhodnutí o výsledcích jednání nepadne přímo na místě při osobním setkání. V závěru pracovní schůzky je zvykem, že si obě strany vymění dárky. Ne však reklamní předměty, ale věci odkazující na zemi Vašeho protějšku.
K dalším důležitým rysům, nejen obchodní povahy, všech Japonců patří:
– disciplína, úcta ke stáří a autoritám
– uzavřenost vůči cizincům
– sounáležitost s firmou
– tvrdé prosazování vlastních názorů

Zbytečně nemrhejte časem amerických obchodníků

Obecně se dá říci, že jsou Američané vychováváni k cílevědomosti, pragmatičnosti, sebedůvěře a přímočarosti. Se všemi těmito znaky se setkáte v osobním i profesním životě. Američané jsou správně považováni za pracovitý národ, který jde před zdlouhavými zdvořilostmi raději rovnou k věci. Váží si svého času a nemají rádi, když je někdo zdržuje. V běžném i obchodním styku upřednostňují neformální přístup (užívání křestních jmen, vynechávání titulů). I přes tento fakt si v profesním životě potrpí na dodržování pravidel etikety. Američané vyznávají respekt k právu a zdejší firmy fungují na základě etického kodexu. V rámci chodu společnosti věří v osobní odpovědnost vedoucích pracovníků.
Mezi další významné vlastnosti americké povahy patří:
– národní hrdost
– příklon k některému z náboženských vyznání
– individualismus

S Arabi nezapomeňte smlouvat

Arabský svět je tak široký a rozmanitý, že jedinými dvěma pojítky všech zemí je arabština a islám. Na tomto místě je třeba si uvědomit, že náboženství v tomto prostoru proniká do životů jednotlivců i celé společnosti, čili i obchodu (viz. zákaz vybírat úroky). S tím souvisí i početné tradice, svátky a denní modlitby, kterých se všichni účastní. Z důvodu víry je také nemyslitelná konzumace vepřového masa a v podstatě také pití alkoholu, protože muslimové by měli být na modlitbě střízliví. V obchodní sféře má velkou hodnotu pozdrav a oslovení. S Evropany si Arabové podávají ruce, mezi sebou se zdraví polibkem. Za každých okolností byste měli všechny přítomné oslovovat dle společenského postavení, funkce či akademického titulu. Pozor také na to, že přítomnost ženy u obchodního jednání je pro většinu Arabů nemyslitelná. Zásadní předpoklad, se kterým byste měli počítat je smlouvání o cenu, na kterém se podílejí obě strany.
K dalším rysům lidí z arabského světa patří:
– hrdost
– častá nedochvilnost
– nedůvěra k rychlému jednání

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

Top Office

Nabízíme Vám ergonomické kancelářské židle, pohodlná kancelářská křesla, elegantní kancelářský nábytek i praktické kancelářské doplňky.

Další firmy naleznete v katalogu firem