Ukončení pracovního poměru – jak, kdo a kdy?

Ať už odcházíte z práce dobrovolně či ne, měli byste vždy znát svá práva a povinnosti vůči zaměstnavateli (stejně jako on). Rozvázání pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným může být oboustranným i jednostranným aktem. Především pokud jste vy tím, kdo ukončuje vzájemné pracovní vztahy, měli byste dodržet všechny náležitosti související s typem ukončovaného pracovního poměru. V následujícím textu se dozvíte, jaké máte možnosti.

Pracovní poměr může skončit:dva_vkanclu_mensi

– dohodou
– výpovědí
– okamžitým zrušením
– zrušením ve zkušební době
– uplynutím sjednané doby

Dohoda o skončení pracovního poměru

Jde o vzájemnou shodu obou stran na obsahu a znění rozvázání pracovního vztahu. Důležité je vědět, že dohoda se vyhotovuje písemně a každý z účastníků obdrží jednu verzi. V textu musí být uveden také konkrétní den, ke kterému se zaměstnanec a zaměstnavatel rozhodli stanovit konec pracovního poměru. V případě, že pracovníkovi vznikne nárok na odstupné, může zaměstnavatele požádat, aby do dohody uvedl důvod rozvázání pracovního svazku.

Výpověď

Ukončení pracovního poměru výpovědí je v podstatě opakem dohody. Jde o jednostranný akt, který není podmíněn souhlasem druhé strany. V tomto případě končí pracovní vztah uplynutím výpovědní doby, která je stanovena minimální hranicí dvou měsíců. Výpovědní lhůta přitom začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Výpověď musí být podána písemně a předána druhé straně osobně nebo poštou (doporučeně). Při udávání důvodu ukončení pracovního poměru výpovědí se liší povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Zatímco pracovník žádný důvod uvádět nemusí, zaměstnavatel ano. Přitom jsou jasně stanoveny situace, za kterých nesmí nadřízený podat výpověď svému podřízenému:

– doba, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti
– ve výkonu veřejné funkce
– při výkonu vojenského cvičení
– v době těhotenství a čerpání mateřské dovolené

Okamžité zrušení pracovního poměru („na hodinu“)

Tento způsob rozvázání pracovního vztahu je spíše výjimečným způsobem, jak může jedna ze stran ihned ukončit pracovní poměr. Sousloví ‚okamžité zrušení‘ se vztahuje ke skutečnosti, že v tomto případě neběží výpovědní lhůta. Pracovník opouští zaměstnání v moment, kdy je podána písemná forma zrušení pracovního poměru. V tomto případě musí uvést důvod zaměstnavatel i zaměstnanec. Legitimními důvody k okamžitému rozvázání pracovního vztahu jsou:

U zaměstnance
– situace, kdy neobdržel mzdu ani 15 dní po její splatnosti
– situace, kdy dle lékařského posudku nemůže dále vykonávat svou práci a zaměstnavatel ho do 15 dnů po předložení posudku nepřeřadil na jinou práci

U zaměstnavatele
– v případě, že zaměstnanec hrubým způsobem porušil povinnosti vyplývající z výkonu práce
– v případě, že byl pracovník pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněně na dobu delší než jeden rok

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Písemnou formu zrušení pracovního poměru může podat zaměstnavatel i zaměstnanec bez udání důvodu. Pracovní vztah končí dnem doručení zrušení. Ve zkušební době nesmí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v prvních 14 kalendářních dnech. Nejde o výpověď, tudíž se na tento případ nevztahuje výpovědní lhůta.

Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

Pracovní poměr končí dnem, ke kterému byl sjednán a na kterém se předem obě strany domluvily. Před tímto dnem může pracovní poměr skončit i ostatními způsoby zrušení. Pokud zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce, změnil se tento pracovní poměr na dobu neurčitou.

Zdroj fotografií: free photo www.istockphoto.com